Dossier: Anna Christina Laun

File: Anna Christina Laun

Anna Christina Laun

Naam / Name: Anna Christina Laun
Vader / Father: Balthasar Laun
Echtgenoot / Spouse: Johann Peter Wiesenecker (huwelijk / marriage: 17 januari / January 1743 in Bauschheim, Hessen, Duitsland / Germany)

Dossier / File

Blog