Dossier: Johann Peter Wiesenecker

File: Johann Peter Wiesenecker

Johann Peter Wiesenecker

Naam / Name: Johann Peter Wiesenecker
Vader / Father: Nicolas Wiesenecker
Echtgenote / Spouse: Anna Christina Laun (huwelijk / marriage: 17 januari / January 1743 in Bauschheim, Hessen, Duitsland / Germany)

Dossier / File

Blog